?

Log in

No account? Create an account
moi =) - teinikatto [entries|archive|friends|userinfo]
[[heta kirjoittaa]]

[ salee hot | heta ]
[ hyödyllinen | mukainfo ]

moi =) [Nov. 9th, 2006|02:18 pm]
teinikatto

FRIENDS ONLY. Oon ihan kiva.

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: r4mblinman
2010-01-22 09:34 am (UTC)
hei, mulla ei oo yhtään liikaa luettavaa ja kun asutaan samalla paikkakunnalla niin lisäsin :s
(Reply) (Thread)