?

Log in

No account? Create an account
moi =) - teinikatto [entries|archive|friends|userinfo]
[[heta kirjoittaa]]

[ salee hot | heta ]
[ hyödyllinen | mukainfo ]

moi =) [Nov. 9th, 2006|02:18 pm]
teinikatto

FRIENDS ONLY. Oon ihan kiva.

LinkReply

Comments:
From: kirsikkahattara
2007-05-13 01:27 pm (UTC)
Canelia mn:stä hei vaan, lisäilin :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: teinikatto
2007-05-14 08:24 am (UTC)
Sinut lisäsin.
(Reply) (Parent) (Thread)