?

Log in

No account? Create an account
moi =) - teinikatto [entries|archive|friends|userinfo]
[[heta kirjoittaa]]

[ salee hot | heta ]
[ hyödyllinen | mukainfo ]

moi =) [Nov. 9th, 2006|02:18 pm]
teinikatto

FRIENDS ONLY. Oon ihan kiva.

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: shirmia
2006-11-13 01:07 pm (UTC)
shir MeNoidista tässä hei. (:
Lisäsin sinut!
(Reply) (Thread)